پایگاه حفظ و نشر دفتر حضرت آیت الله خامنه ای

منوي اصلي وبلاگ

صفحه نخست پست الکترونیک آرشیو وبلاگ آر.اس.اس وبلاگ

مطالب تازه

برهنگی خانم ها، پوشیدگی آقایان بخش اطلاع‌رسانی کمیته حجاب و عفاف و ستاد اقامه نماز راه‌اندازی شد منشور "عفاف و اخلاق" وبلاگ‌نویسان نخستین کتابخانه تخصصی ازدواج و خانواده در گلپایگان افتتاح شد یکی از آرمان‌های شهدا حفظ عفاف و حجاب است فراخوان جشنواره بانوی کرامت در حوزه‌های علمیه خواهران اعلام شد حجاب و عفاف سرمایه معنوی بانوان برای رسیدن به کمال است بدحجابی ابزاری برای فروپاشی فرهنگ و تمدن است حجاب، زمینه‌ساز اصلی رشد فضایل اخلاقی در جامعه است معیارهای انتخاب همسر شایسته از دیدگاه مرحوم آیت‌‌الله سیدمهدی یثربی(ره) شجونی: پیرمرد 90 ساله از دیدن بی حجابها یه جوری می شود چه برسد به جوانان مسابقه وبلاگ نویسی " حجاب و عفاف " فیفا با حجاب بانوان موافقت کرد موضوع عفاف و حجاب به مجلس می‌رود یکی از دلایل بدپوششی دختران در جامعه فشارهای دوران تحصیل است حجاب این مقام سعودی جنجال آفرین شد+ عکس

آرشيو وبلاگ

اسفند ٩۱ شهریور ٩۱ امرداد ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ فروردین ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ دی ٩٠ آذر ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ خرداد ٩٠ اردیبهشت ٩٠ فروردین ٩٠ اسفند ۸٩ بهمن ۸٩ دی ۸٩ آذر ۸٩ آبان ۸٩ مهر ۸٩ شهریور ۸٩ امرداد ۸٩ تیر ۸٩ خرداد ۸٩ اردیبهشت ۸٩ فروردین ۸٩ اسفند ۸۸ بهمن ۸۸ دی ۸۸ آذر ۸۸ تیر ۸۸ فروردین ۸۸ مهر ۸٧ تیر ۸٧ خرداد ۸٧ فروردین ۸٧ اسفند ۸٦ بهمن ۸٦ دی ۸٦ آذر ۸٦

کتابخانه حجاب

کتاب مسئله حجاب استاد مطهري(دانلود)

کتاب مسئله حجاب استاد مطهري(مشاهده)

کتاب نظام حقوق زن در اسلام استاد مطهري(دانلود)

 کتاب نظام حقوق زن در اسلام استاد مطهري(مشاهده)

کتاب زن در آيينه جمال و جلال الهي(دانلود)

کتاب اخلاق جنسي استاد مطهري(دانلود)
کتاب اخلاق جنسي استاد مطهري(مشاهده)

کتاب انسان و ايمان استاد مطهري(دانلود)

کتاب انسان و ايمان استاد مطهري(مشاهده)
کتاب فطرت استاد مطهري(دانلود)
کتاب فطرت استاد مطهري(مشاهده)
کتاب مسئله شناخت استاد مطهري(دانلود)

کتاب مسئله شناخت استاد مطهري(مشاهده)

کتاب گفتار معنوي استاد مطهري(دانلود)

 

دوستان حجابی

 

 
 

صدف حجاب

وبلاگ تخصصی عفاف ،حجاب و ازدواج

استعمـارگـران به پیـاده کـردن اهـداف خـود در یک کشـور اکتفـا نکردند, بلکه به مرور به کشـورهاى دیگر نیز دست اندازى نمـودند. در جـوامعى که از فرهنگى قوى و دیرینه برخوردار بـودند, با دقت و درایت بیشترى وارد شدند. در جـوامع اسلامـى و با دست پروردگانى چـون آتاترک در تـرکیه و رضاخان در ایـران به استحاله فـرهنگـى مشغول شدند. یکى از عرصه هاى نفـوذ, ((جایگاه زن مسلمان)) بـود. با استفاده از خودباختگان و دست نشاندگانى که در هر جامعه اى کـم و بیـش یافت مـى شـونـد و بـا شعارهاى فـریبنـده ((آزادى زن)) و ((تساوى حقوق زنان و مردان)) احکام و قـوانیـن اسلامـى را مـورد هجوم قرار دادند. ماجراى ننگیـن ((کشف حجاب)) در عصر رضاخان با عنـوان ((نهضت نسـوان)), و بـا انگیزه آزاد کـردن زن از اسـارت حجاب! آن هـم به زور سرنیزه! از عجایب روزگار است. امام خمینـى بارهـا از ایـن مـاجـراى ننگیـن و تـإسف بـار یاد مـى کـردنـد و مى فرمودند:
((خـدا مـى دانـد که به ایـن ملت چه گذشت در ایـن کشف حجــــاب.
حجاب انسانیت را پاره کردند اینها. خدا مـى داند که چه مخدراتـى [بانوان محترم و پرده نشیـن] را اینها هتک کردند و چه اشخاصى را هتک کردند. علمإ را وادار کردنـد با سرنیزه که با زنهایشان در مجالـس جشـن, یک همچـو جشنـى که با خـون دل مردم, با گریه تمام مى شد, شرکت کنند. مردم دیگر هم به همیـن ترتیب, دسته دسته دعوت مى کردند و الزام مـى کـردنـد که با زنهایتان باید جشـن بگیریـد. آزادى زن ایـن بود که الزام مى کردند, اجبار با سرنیزه و پلیـس, مـردم محتـرم را, بازرگانهاى محتـرم را, علمإ را, اصناف را به اسـم اینکه خـودشان جشـن گرفتنـد. در بعضـى از جشنها (به اصطلاح خـودشان) آن قدر گریه کردند مردم که اینها از آن جشـن شاید اگر حیایـى داشتند پشیمان مـى شدند.))(17) با زور و ارعاب و تهدید و تبعیـد و کتک زدن و پاره کردن چادرها و امثال آن در صـدد اعطإ آزادى شاهانه به زنان مسلمان برآمدند. مإمـوران دولتـى را جهت پیشقدم شـدن در نهضت نسـوان و بـى حجاب کردن زنان و دخترانشان و آوردن به مجالـس جشـن و سرور تهدیـد نمودنـد. به عنـوان نمـونه مى توان به تظلـم زنان یزد به مجلـس شوراى ملى آن روز نگریست تا اوج اقـدامـات تـرقـى خـواهانه رژیـم منحـوس پهلـوى, و مهره هـاى بـریتانیاى کبیر و مـدعیان آزادى و دمکراسـى بیش از پیـش آشکار شود:
((... اگـر یک نفـر از ماها بـا روسـرى یا چـادرنماز به دست یک پاسبان مى افتاد مثل اسراى شام با ماها رفتار مـى کردند. بهتریـن رفتار آنها با ما با همان چکمه ها لگد بر دل و پهلـوى ما بـود و اگر به پول گرفتـن قانع نمـى شـدند یا پـولـى نـداشتیـم به آنها بـدهیـم, ما را به شهربانـى و کمیسر مـى بردند, اذیت ما بیشتر و مخـارج ما زیادتـر. لذا استـدعاى عاجزانه داریـم اولا انتقام ما ستمدیدگان را از ایـن جابران بکشید و بعد هـم آزادى حجاب به ما بـدهید کما اینکه در ممالک اسلامـى حجاب معمـول است. به علاوه در انگلستان و هنـدوستـان که ایـن قـدر ادیان مختلف است, همه آزاد هستند مخصـوصا مسلمانان داراى حجاب هستند.))(18) بدون شک وجـود چادر براى استعمارگران و دست نشاندگان آنان اهمیتـى نداشت, بلکه با برداشتـن چادر در صدد بى هویت کردن زنان مسلمان و ترویج فساد و فحشإ و بـى بنـد و بـارى در جـامعه و از بیـن بـردن فـرهنگ و اعتقادات مـردم بـودنـد, چـرا که تنها به بـرداشتـن حجـاب قانع نبوده, بلکه با تشکیل مجالـس جشـن و پایکوبى, کلوپ ها, سینماها, بـارها و مـراکز فسـاد(19) زنان و مـردان مسلمان را به فحشإ و ابتذال کشیدند.
امام خمینى از ایـن دوره نکبت بار که دوران دیگرى از مظلـومیت و محـرومیت زنـان بـود, چنیـن یـاد مـى کنند:
((در یک مـوقع دیگـر در ایـران ما زن مظلـوم شـد و آن دوره شاه سابق و شاه لاحق بـود. با اسـم اینکه زن را مى خـواهند آزاد کنند ظلـم کردند به زن, ظلمها کردنـد به زن. زن را از آن مقام شرافت و عزت که داشتند, پاییـن کشیدنـد. زن را از آن مقام معنـویت که داشت شىء کردند. به اسـم آزادى, آزادزنان و آزادمردان آزادى را از زن و مرد سلب کردند. زنها و جـوانان ما را فاسدالاخلاق کردند.
شاه براى زن ایـن خاصیت را قایل بـود که زن بایـد فریبا باشـد; البته با آن نظر حیـوانى که او داشت, با آن نظر جسمانـى, مادى, حیـوان پست که او داشت, زن را نظر مـى کـرد.))(20) در ایـن میان روشنفکـران وابسته چه مـدح و ستایشها که از ایـن اقـدام شاهانه بـراى آزاد کردن زنان از اسارت مردان! نکردنـد. امام خمینـى در خصـوص هـدف طـراحـان کشف حجـاب مـى فـرمـودند:
((قضیه کشف حجاب یک مطلبـى نبـود که اینها مـى خـواستند زنها را ... بیاورند در جامعه وارد کننـد. اینها یک دستـوراتـى بـود که اینها مى گرفتند از خارج و بـراى اسارت ما اجـرا مـى کـردنـد ...
اینها مى خـواستند زن را وسیله قرار بدهند از براى اینکه سرگرمى حاصل شـود بـراى جـوانها و در کارهاى اساسـى اصلا وارد نشـونـد. طریقهاى مختلفـى اینها داشتند براى اینکه ایـن جـوانهاى ما را, ایـن دانشگـاهیهاى ما را, همه ایـن قشـرها را نگذارنـد به فکـر خـودشان بیفتند و به فکر مملکتشان بیفتنـد.))(21) حضرت امام در تحلیل دیگرى مى فرمایند:
((نقشه ایـن بـود که بـا تـوطئه کشف حجـاب مفتضح در زمان قلـدر نافهم, رضاخان, ایـن قشـر عزیز را که جامعه را بـایـد بسازنـد, تبـدیل کنند به یک قشرى که فاسـد کنند جامعه را و ایـن نقشه نه اختصاص به شما بانوان داشت, بلکه جـوانان مرد را هـم همیـن طور بکشانند به مراکز فساد و آن طـور که مـى خـواهنـد آنها را تربیت کنند که اگر چنانچه کشورشان به دست هر کـس بیفتد بى تفاوت باشند یـا مـویـد.))(22) در نتیجه اجـراى ایـن طـرح استعمـارى لطمـات جبران ناپذیرى به ارزنده ترین سرمایه ایـن کشـور یعنى نیروى فعال انسانـى وارد کردنـد, به طـورى که زیان آن از چپاول ذخایر ایـن مملکت بیشتـر بـود.(23) ایـن رونـد در زمان محمـدرضا پهلـوى با ظرافت و نقشه دقیق ترى دنبال شد, زور سرنیزه برداشته شـد و زنان در استفاده از حجاب آزاد شدند, اما چـون عده اى را فاسـد کرده و وارد اجتماع نمـوده بـودنـد, زمینه بـراى فاسـد کـردن مـردم در دایره اى وسیعتر فراهـم بود, بـویژه که مراکز فساد و تباهـى روز به روز گسترش پیدا مـى کرد. نیازى به سرنیزه نبـود, سرسپردگان و خودفروختگان و بى بند و باران به قدرى بـودند که بتـوانند جامعه را فاسد کنند. در ایـن دوره ارزشهایى در جامعه حاکم شد که براى این ملت جز نکبت و ذلت به ارمغان نیاورد. در ایـن مختصـر امکان بحث تفصیلـى پیرامون آن ارزشها نیست, تنها به چند نمـونه اشاره کرده و مى گذریم.
1ـ غربى شدن
گرایـش به غربى شدن در همه ابعاد زندگى, قیافه ظاهرى, مد لباس, آرایش سر و صورت, شکل ظواهر زندگى, خانه مسکونى, ماشیـن سوارى, دکـوراسیون منزل و محل کار و ... خلاصه انسان متمدن کسى بـود که از فرق سر تا نـوک پا غربـى باشد, در غیر ایـن صـورت عقب مانده, مرتجع, امل و بى فرهنگ بود. بـدون شک ترویج مدهاى غربـى در جامعه و گرایـش به آن جز به دست استعمار که با هـدف ایجاد بازار مصـرف بـراى محصـولات کارخانجات دول اروپایـى از یک طرف, و وابسته کردن ملل مسلمان و مسخ هـویت آنـان از طـرف دیگـر, انجـام مـى گـرفت, نبود. امام خمینى در ایـن باره نیز بخشـى از واقعیات آن روز را که به خـوبـى لمـس و درک کرده بـودند, براى جـوانان بازگـو مـى کردند:
((یکى از امور دیگرى که باز مـن گفته ام ایـن است که ما را جورى بار آورده بـودند که یا باید فرنگى مآب باشیـم یا هیچـى. یک نفر جـوان, یک نفر خانـم اگر سر تا پایـش فرنگى مآب است, ایـن معلوم مى شـود خیلى عالـى مقام است. و اگر چنانچه مثل سایر مسلمانهاست, این خیلـى عقب افتاده است. عقب افتادگـى و جلـو رفتـن را به ایـن مى دانستند که فرنگى مآب باشد. یعنى فرض کنید فرم لباسـش چه جـور باشد, فرم کفشـش چه جـور باشد, یا مثلا هر چه که از خارج مىآید, صرف بکند. مصرفى بار آوردند ما را, براى همیـن جهت ما را مصرفى بـار آورده انـد.))(24) همچنیـن فـرمـودند:
((وقتى در قشر تـوده هاى مردم نگاه مى کردى, در بیـن زن و مرد هر دو طایفه, ارزش به لباس بود, به طرز پوشیدن لباس و دوختـن لباس و آرایش. هر که بهتر لباس مى پوشید و شیک تر بود در لباس, ارزشـش پیـش مردم بیشتر بود و هر زنى که آرایشـش به طرز اروپایى بود و لباسـش از آنجا الهام مى گرفت, ایـن پیش زنها هـم ارزشـش زیادتر بـود, البته پیـش اکثـر, ارزش همه به امـور مـادى بــود.))(25)
تصـویرى که پیشتـر از بـرخـورد غرب با زن ارایه شـد, اگر داراى نقاط مثبتـى هـم در غرب و بـراى غربیان به همراه داشت, آنچه به جـوامع دیگر سرایت کرد, تنها نقاط منفى آن بـود. به طورى که در جـوامع عقب افتاده فرهنگ غربـى با همه آثار نکبت بارش حاکـم شـد.
اکثر مردم رفتار و منشـى غربـى پیدا کردنـد, بازارشان به تسخیر محصـولات غربیها درآمـد, بسیـارى زنـان ملعبه دست سیـاست بـازان, سـرمایه داران و عیاشان و بـى بند و باران شـدنـد, اما از پیشرفت علم و تکنولوژى, صنعت و امثال آن که در غرب اوج گرفته, در ایـن جوامع خبرى نیست. طبیعى است که بـراى چپاول ذخایر جـوامع دیگر, نمى توان علـم و تکنولوژى را به آنان هدیه کرد, بلکه باید امورى را به جامعه آنان تزریق نمـود که به خـواب عمیقى فرو رفته و از اطراف خـود غافل شـونـد. حتـى به تعبیر امام هـدف آنان از آزاد کردن زنها و رواج بـى بنـد و بارى این نبـود که به جـوانان ایـن کشـورها هـم مثل جـوانان غربى خـوش بگذرد و از دنیا لذت ببرند, بلکه تنها هدف آنان فاسد کردن و خـواب نمودن جـوانان بـود.(26)
چرا که هیچ ملت بیدارى اجازه دست اندازى به منابع و ذخایر خویـش را به بیگانگان نمى دهد.
تمدنـى که به عنـوان سـوغات غرب به ایـن دیار آمـد و روشنفکران وابسته از آن ترویج کردند, فقط ((برهنگـى و غرق شـدن در شهوت)) بود و شاهد بر ایـن واقعیت آنکه در عصر پهلوى به جاى رشد صنعت, کشاورزى, دامدارى, و سایر علـوم و فنـون و گسترش محافل علمـى و دانشگاهـى, روز به روز بر تعداد عشرتکـده ها, سینماها, تئاترها, مشـروب فـروشیها, و مـراکز فسـاد و تبـاهـى افزوده شـد. بسیارى که به آن دیار سفر کرده و بازمـى گشتند به گـونه اى تربیت مى شدند که آمـوخته هاى خـود را در خدمت ترویج فرهنگ آنان به کار گیرند.
2ـ برهنگى و بى بند و بارى
در اثـر تبلیغات خـودباختگان غربـى در دوران امارت سـرسپـردگان بى هـویت, ((برهنگى و بـى بند و بارى)) نشانه تمدن و ترقـى بـود. اگـر تقلیـد از غربیها در همه ابعاد بـود, لااقل در علــــــم و تکنـولـوژى نیز رشـد و پیشـرفتـى حاصل مـى شـد, اما از میان همه امتیازات آن فرهنگ و تمـدن, تنها ((برهنگـى و بـى بنـد و بارى)) براى جـوامع شرقى به ارمغان آمد. ایـن بلیه به قدرى گسترش یافت که حتـى بسیارى از تحصیل کـردگان نیز در شهوت و خـوشگذرانـى غرق شـدند و هنر خـودباختگـى را آمـوختند. البته از محافل علمـى که آنها موسـس و مدیرش باشند, بیـش از ایـن نمى تـوان انتظار داشت. براى برخى از ایرانیان در تهران افتخار بـود که فرزندان خود را به مدرسه آمریکاییها مـى فرستند تا تحت نظارت و تربیت آنان رشـد کننـد. در حالـى که بسیارى از فـرزنـدان ایـن مملکت از امکانات آمـوزشـى محروم بـودند, در مـدرسه اى با وسعت سـى هزار متر مربع, تنها دویست دانـشآموز دختر و پسر آمریکایى, اروپایى و ایرانى ـ از فرزنـدان صاحب منصبان ـ با بهتریـن امکانات آمـوزشـى در مرکز شهر تهران به تحصیل اشتغال داشتنـد و بنـا به اظهار بـرخــى از مسوولان از امکاناتى برخوردار بـودند که در مراکز آموزش عالى ما یافت نمى شد.
امام خمینى معتقد بـودند که در عصر پهلوى ((تربیت انسانى را از ایران به طـور کلـى از بیـن بردند و تربیتهاى غربـى, نه آن هـم تـربیتهاى صحیح غربـى, تـربیتهاى فـاسـد غربـى در بیـن ما رواج دادنـد.))(27) آنان از ایـن نـوع تربیت دو هـدف عمـده را دنبال مى کردند: یکـى سرگرم کردن مردم به عیـش و نـوش و در نتیجه تباه کـردن آنان بـراى جلـوگیـرى از روح تفکـر, استقلال و مقـاومت در برابـر استعمار, و دیگرى مصـرفـى بار آوردن مردم با هـدف فـروش محصـولات خـود و چرخـش کارخانجات اروپایى و در نتیجه عقب ماندگـى ملل مشرق زمین.(28) 

ماهنامه پیام زن ـ شماره 91 ـ مهر 78


نوشته شده در ۱۳۸٧/۳/٢۱ساعت ٤:۳۱ ‎ب.ظ توسط سید جعفر فاطمی نوش آبادی | پيام هاي شما ()

حجاب زینت آفرینش

 

درباره وبلاگ


مدیر دبستان - خبرنگار افتخاری خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)-وبلاگ نویس مذهبی این وبلاگ به طور اختصاصی به موضوع ازدواج ،حجاب وعفاف می پردازد. منتظر نظرات ارزشمند شما کاربران عزیز هستیم.
پروفایل مدیر وبلاگ

موضوعات

حجاب [۳۳٧] ازدواج [۱٧۸] عفاف [۱٧٥] پوشش [۱۳٩] زن [۱٠٦] زنان [٩٤] همایش حجاب [٦٢] جوانان [٤٩] عکس [۳۸] ازدواج در روایات [۳٦] بدحجابی [۳٤] قرآن [۳٢] چادر [٢۸] زوج موفق [٢۸] محجبه [٢۳] حجاب و قرآن [٢۳] مقام معظم رهبری [٢٢] کتاب [۱٧] امنیت [۱٤] نرم افزار حجاب [۱٤] محبت [۱٢] جشنواره وبلاگ‌نویسی [۱٢] کتاب حجاب [۱٢] امام خمینی [۱٠] نامحرم [٩] ازدواج در ادیان و مذاهب [٩] کلیپ حجاب [۸] حجاب در ادیان [۸] سایت حجاب [۸] غرب [۸] ممنوع [٧] مصر [٧] حجاب و حضرت فاطمه(ع) [٧] حیا [٧] نرم افزار [٦] همسرداری [٥] مبارزه با بد حجابی [٥] حجاب و رسانه [٤] کریمه اهل بیت(س) [٤] شعر حجاب [٤] خودباختگی [٤] ولایت [٤] تبیان [٤] شهادت [٤] مهریه [۳] غیرت [۳] فیفا [۳] حجاب شهید [۳] حجاب شهید حجاب [۳] امر به معروف و نهی از منکر [۳] کتب ومجلات زنان [۳] نمایشگاه حجاب [۳] کتب ومجلات حجاب [۳] فلسفه ازدواج [۳] فلش کارت حجاب [۳] سال 90 سال جهاد اقتصادی [٢] ابعاد عفاف [٢] حجاب ورهبری [٢] زن در نگاه عارفان [٢] عفاف و حجاب در کربلا [٢] حجاب در روایات [٢] عفاف درنگاه [٢] شهید [٢] دانلود [٢] رادیو [٢] فیلم [۱] ترکیه [۱] ضرب المثل [۱] طرح امنیت اجتماعی [۱] حضرت زهرا(س) [۱] فلسفه حجاب [۱] احمدی نژاد [۱] بانوی کرامت [۱] مراسم ازدواج [۱] مدیران زن [۱] زینب(س) [۱] طنز ازدواج [۱] حدیث حجاب [۱] حجاب حضرت زهرا [۱] اسلام وحجاب [۱] پیشینه حجاب [۱] حجاب در ملل [۱] مجله : پیام زن [۱] آسیب های خانواده [۱] شعر وزن [۱] تولید ملی [۱] مراجع و قرآن [۱] مراجع وحجاب [۱] حوزه‌های علمیه خواهران [۱] نرم افزار ازدواج [۱] پادکست حجاب [۱] وصایای شهدا [۱] wwwwhcir [۱]
سایتهای تخص

- پايگاه اطلاع‌رساني حجاب شيعه  

 زن در قرآن و روايت، زنان برتر، حقوق زنان، احکام بانوان، ازدواج، مجله زن و ...
زبان: فارسي
نشاني : http://www.hejab-shia.com/ 

مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي

آشنايي با مجمع، کنفرانس‌هاي بين‌المللي وحدت اسلامي، تازه‌هاي اخبار، انتشارات و ...
زبان: فارسي، عربي، انگليسي، اردو
نشاني : http://www.taghrib.ir/

صبح (دفاع مقدس)

شهداء، روزهاي ماندگار، آلبوم، کاريکاتور جنگ، هنرمندان دفاع مقدس و آثار دفاع مقدس. 
زبان: فارسي
نشاني :  http://www.sobh.org/ 

مؤسسه آموزشي و پژوهشي

 امام خميني(ره)

معرفي مؤسسه، رشته‌هاي تحصيلي، کتابخانه، انتشارات، نشريات و ...
زبان: فارسي، عربي، انگليسي
نشاني : http://www.qabas.net/

http://www.qabas.org/ 

حوزه علميه خواهران قم (جامعه الزهرا)

پاسخ به سؤالات، تازه‌هاي اخبار، نوارخانه، پايان‌نامه‌ها، پژوهش‌هاي برتر و ...
زبان : فارسى
نشاني :

http://www.j-alzahra.org/

نهاد نمايندگي مقام معظم

 رهبري در دانشگاهها 

شامل قرآن و عترت، دين پژوهي، علماء و مراجع، پرتو ولايت، اخبار دانشگاهي، پرسش و پاسخ دانشجويي و ...

زبان: فارسي

نشاني :http://www.nahad.net/ 

دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

معرفي شورا، دبيرخانه، مصوبات، پژوهش‌هاي فرهنگي، نهادهاي فرهنگي

زبان: فارسي
نشاني : http://www.iranculture.org/

- مرکز مطالعات و پژوهش‌هاي

 فرهنگي حوزه علميه قم

شامل پرسش و پاسخ، علماء، انقلاب اسلامي، حديث، سخنراني و ...

زبان: فارسي
نشاني :  http://www.andisheqom.com/

معاونت پژوهشي دفتر تبليغات

 اسلامي حوزه علميه قم

شامل بيانات مقام معظم رهبري، متن مجلات وابسته به دفتر تبليغات، ارائه مقالات، اخبار جهان اسلام و اخبار داخلي
زبان: فارسي
نشاني : http://www.shareh.com/ 

شبکه اطلاع رساني رشد

 وابسته به سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي دفتر تکنولوژي آموزشي وزارت آموزش و پرورش

زبان : فارسي

نشاني :  http://www.roshd.ir/ 

- مؤسسه شهيد آويني

زندگي نامه ، مقالات ، نگارخانه ، کتابخانه ، حرف دل ، روزشمار دفاع مقدس ، صوت و تصوير ...

زبان : فارسي ، انگليسي

نشاني :  http://www.aviny.com/ 

-  سبکبالان

شامل بخش هاي مشهد الشهداء ، کلام ماندگار ، کلام نور ، در مکتب روح الله ، در پرتوي رهبري و ...

زبان : فارسي
نشاني :  http://www.sabokbalan.com/

-  مدرسه علميه نرجس ( سلام الله عليها )

گلچيني از مباحث قرآني ، تفسير ، شرح خطبه حضرت زهرا ( سلام االله عليها ) ، عقايد ، عترت ، احکام و ...
زبان : فارسي
نشاني :  http://www.m-narjes.org/

ستاد اقامه نماز

 مجموعه گزارشات مراکز مختلف در مورد اقدامات و پروژه‌هاي نماز و همچنين مجموعه پيام‌هاي مقام معظم رهبري به اجلاس‌هاي سراسري نماز
زبان : فارسي
نشاني :  http://www.setadenamaz.ir/ 

رمضان

نشاني :www.ramazan.ir

- فرهنگ دفاع مقدس ( حماسه )

 شامل : اخبار  ، آثار هنري ، تصاوير مستند ، سمعي و بصري ، کتابشناسي ، خاطرا مصور ، آثار مکتوب و ...

زبان : فارسي
نشاني :http://www.hemaseh.com/  

-  دفتر مطالعات و تحقيقات زنان 

شامل :  نمايه مطبوعات ، نشريه حورا ، کتابهاي دفتر و مقالات زن پژوهي
زبان : فارسي
نشاني :http://www.womenrc.com/

- پايگاه خبر گزاري زنان ايران 

 شامل : عناوين خبري مربوط به زنان ( بين المللي ، اجتماعي ، فرهنگي و هنري ، سياسي ، علمي و آي تي و ...)
زبان : فارسي
نشاني :http://www.iwna.ir/ 

- مديريت حوزه هاي علميه خواهران 

شامل : دروس حوزه ، مقالات ، اخبار ، آثار قلمي بانوان ، بانک اطلاعات ، اخبار اختصاصي زنان و ...

زبان : فارسي

نشاني :  http://www.womenhc.com/

- پايگاه فرهنگ دفاع مقدس ( ساجد )

شامل : اخبار ، بخش هنري ، بخش مکتوب ، يادواره شهداء ، پرسش و پاسخ ، تفحص ، تالار گفتمان و ...

زبان : فارسي
نشاني : http://www.sajed.ir/ 

-  بعثه مقام معظم رهبري

 شامل :حج در قرآن و روايات ، مناسک حج ، کتابخانه حج ، آموزش مناسک حج ، نجوم اسلام
زبان : فارسي ، عربي ، انگليسي ، فرانسه ، اردو و ...
نشاني : http://www.hajj.ir/

 ,http://www.hadj.ir/

- پايگاه الحج

 شامل :حج در قرآن ، حج از کلام اهل بيت ، حج در حديث ، مناسک حج و ...
زبان :عربي ، انگليسي ، فرانسه ، اردو ، اندونزي ، ترکي و ...
نشاني :

 http://www.al-hadj.com/

- شبکه خبر دانشجويي

شامل :اخبار دانشجويي ، فرهنگي و اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي ، بين الملل ، ورزشي و ...
زبان : فارسي
نشاني :http://www.snn.ir/

- پايگاه اطلاع رساني فرهنگي شاهد

شامل :اخبار، پرسش و پاسخ ، انتشارات ، آثار هنري ، آثار صوتي و تصويري ، دفتر خاطرات ، حديث آزادگان ، اسناد شهدا و ايثار گران و ...
زبان : فارسي
نشاني :

www.navideshahed.com/

- پايگاه اطلاع‌رساني اسراء

شامل : اخبار ، پژوهش ، نماز در قرآن و احاديث ، نگارخانه ، ادبيات ، خاطره ها ، مسابقات و سرگرمي ، پرسش و پاسخ و ...
زبان : فارسي
نشاني :  http://www.salat.ir/
- سايت خبرگزاري کانون دانش آموزي
شامل:فرهنگي / هنري ، اجتماعي ، اقتصادي، علمي /آموزشي، ورزشي ، سياسي ، گزارش تصويري ، عمره دانش آموزي ، مراکز ، مراکز خارج از کشور و ...
نشاني:

 http://www.irpana.com/
http://www.irpana.ir/

- سايت نور پرتال
اولين پورتال فرهنگي اطلاع رساني استان اصفهان
نشاني: http://www.noorportal.net/

صی حجاب

 

لينك دوستان

همدردی دُرّ و صَدَف سیب معطر حجاب برتر بهار زندگی حجاب نیوز کیمیای غیرت برترین حجاب شمس توس حجاب اسلامي حجاب اسلامی ازدواج آسمانی منجی در ادیان بوستان حجاب دختران با حجاب فرهنگسرای اخلاق صدفی برای مروارید ویدئو کلیپهای حجاب دبیر خانه عفاف و حجاب پیوند آسمانی-جوانان وازدواج دفتر مطالعات و تحقيقات زنان سازمان جوانان خراسان شمالي سامانه آموزش الکترونیکی ازدواج جشنواره فرهنگی عفاف و حجاب وب گفتمان دینی استان گلستان مديريت حوزه هاي علميه خواهران پایگاه اطلاع رسانی تنظیم خانواده موسسه یاوران نماز شهرستان بابل سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج دومین جشنواره وبلاگ نویسی جوانان حوزه علميه خواهران قم (جامعه الزهرا) مدرسه علميه نرجس ( سلام الله عليها ) نخستين جشنواره "عفاف و حجاب" پایگاه اطلاع رسانی جشنواره بین‌المللی تولیدات رسانه ای عفاف و حجاب مسابقه وبلاگ نویسی " حجاب و عفاف "

علما و مراجع عظام تقلید

        


وبلاگ تخصصی حجاب وعفاف وازدواج-صدف حجاب