پیامد های پوشش


                                                    پیامدهای

              رعایت پوشش                                                  عدم رعایت پوشش

 

رضایت خداوند                                                     ناخشنودی پروردگار

مورد توجه اولیاء خدا واقع شدن                              مورد توجه افراد غافل و خطا کار واقع شدن

نا امید شدن شیطان                                            امیدوار نمودن شیطان

تقویت اراده و تسلط بر نفس                                  تضعیف اراده در اثر اطاعت از هوای نفس

امنیت فردی و اجتماعی                                        به خطر انداختن خود و دیگران

کمک به حفظ سلامت جامعه                                 از بین بردن سلامت معنوی جامعه

کمک به حفظ نظام خانواده و گرمی آن                سردشدن روابط وبه خطر افتادن نظام خانواده

آرامش روحی در اثر اطاعت از پروردگار                      افزایش تنش و نگرانی

کمک به رشد و اقتصاد جامعه                                 تضعیف قوه ی فرهنگی و اقتصادی جامعه

تثبیت ارزش و حرمت واقعی زن در جامعه                  کم کردن ارزش و حرمت زن

مجری حکم قرآن شدن                                          مجری نقشه های بداندیشان قرار گرفتن

شریک جرم دیگران نبودن                                       مشارکت در جرم و خطای دیگران

تشویق دیگران برای رسیدن به ارزش ها                   دور کردن دیگران از ارزش ها

دعای خیر خوبان را پشت سر داشتن                       محرومیت از دعای خیر خوبان

/ 0 نظر / 110 بازدید