کشف حجاب در کلام حضرت امام (ره)


"از جمله چیز هائی که در زمان رضاخان به تبع آتاترک انجام گرفت،


یکی اتحاد شکل بود و یکی کشف حجاب .


آن وقت این اتحاد شکل و این کشف حجاب را در بوق و سرنا ،


بلند گوهای آنهاچه تعریف هائی کردند ،چه مداحی هائی کردند!


از آخوند که مخالف با این مسائل بود چه تکذیب هائی کردند،


چه شعر هائی گفتند!شاید برخی از شعر هایش را شنیده باشید.


چه شعر های هجوی می گفتند و گفتنی نیست .


بعد دیدیم که قضیه کشف حجاب قضیه ای نبود که


این ها بخواهند برای خانم ها خدمت بکنند


این ها می خواستند که این طبقه و این قشر را هم


با زور آزمائی و فشار نابود بکنند.{صحیفه نور ج.6 ص.182)


امروز هفدهم دی است من یادم هست


(هر کس سنش به سن ماهاست یادش هست)


که هفده دی چه شرارتی کرد این آدم !چه قدر به این ملت فشار آورد،


چه اختناقی ایجاد کرد،چه محرماتی را هتک کرد، چه قدر


سقط جنین شد در هفده دی ،چه قدر ماموران و دژخیمان


به مردم تعدی کردند و به زن ها تجاوز کردند


و زن ها را از توی خانه ها بیرون کشیدند .


این مال پدرش که من نمیتوانم شرحش را بدهم .


آن کارهائی که کرده است نمی شود شرحش داد .


این در آن عالم معلوم می شود ،این عالم نمی توانیم ما بفهمیم


،نمی توانیم بفهیم چه جانوری بود.{ صحیفه نور ج.4 ص.153}


چرا ما قدر این دورانی را که در آن هستیم نمی دانیم ؟


بیائید برای استقبال از تنها معصوم باقیمانده عالم خود را آماده کنیم.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید