استاد شهید مطهری و حیا

استاد شهید مطهری در توضیح حیا می نویسد:

((به طور کلی بحثی است درباره ریشه اخلاق جنسی زن،ازقبیل حیا و عفاف.و از آن جمله است تمایل به ستر و پوشش خود از مرد.در اینجا نظریاتی ابراز شده است.

دقیق ترین آن ها این است که حیا وعفاف و ستر و پوشش ،تدبیری است که خود زن با این نوع الهام برای گرانبها کردن خود و حفظ موقعیت خود در برابر مرد به کار برده است.زن،باهوش فطری و با یک حس مخصوص به خود دریافته است که از لحاظ جسمی نمی تواند با مرد برابری کند و اگر بخواهد در میدان زندگی با مرد پنجه نرم کند از عهده زور بازوی مرد بر نمی آید. و از طرف دیگر نقطه ضعف مرد را در همان نیازی یافته است که خلقت در وجود مرد نهاده است که او را مظهر عشق وطلب،و زن را مظهر معشوقیت و مطلوبیت قرار داده است.

وقتی که زن مقام و موقع خود را در برابر مرد یافت و نقطه ضعف مرد را در برابر خود دانست ،همانطور که متوسل به زینت و خود آرایی شد که از آن راه قلب مرد راتصاحب کند؛متوسل به دور نگه داشتن خود از دسترس مرد نیز شددانست که نباید خود را رایگان کند،بلکه بایست آتش عشق و طلب او را تیز تر کند و در نتیجه مقام وموقع خود را بالا برد.

ویل دورانت می گوید:

حیا امری غریزی نیست،بلکه اکتسابی است.زنان دریافتند که دست ودلبازی مایه ی طعن وتحقیر است واین امر را به دختران خود یاد دادند.

مرد جوان به دنبال چشمان پر از حیا است و بی آنکه بداند حس می کند که این خودداری ظریفانه از یک لطف و رقّت عالی خبر می دهد.مرد بر خلاف آنچه ابتدا تصور می رود،در عمق روح خویش از ابتذال زن وتسلیم رایگانی او متنفر است.مرد همیشه عزت واستغنا و بی اعتنایی زن را نسبت به خود ستوده است.

نظامی می گوید:چه خوش نازی است ناز خوب رویان

ز دیده رانده را از دیده جویان

/ 0 نظر / 16 بازدید