حجاب در انجيل

 

"اگر دستت یا پایت تو را بلغزاند آن را قطع کرده و از خود دور انداز
 
 زیرا تو را بهتر است که لنگ یا شل داخل حیات شوی
 
از آنکه با دو دست یا پا در نار (آتش)جاودانی افکنده شوی .
 
اگر چشت تو را لغزش دهد آن را قلع کرده ،ازخود دور انداز ،
 
زیرا تو را بهتر است با یک چشم وارد حیات شوی ،
 
از اینکه با دو چشم در آتش افکنده شوی (انجیل متی باب هجدهم )
 
شگفت اینکه قرآن کریم و تورات و انجیل فعلی مردم را از این گناهان
 
حذر داشته است و کسانی که امروز ادعای پیروی از
 
 این دو پیامبر بزرگ را می کنند ،اگر راست می گویند
 
 باید به دستورات کتاب مقدس خودشان عمل کنند ،
 
اما متاسفانه اکثر بی بند و باری های زنان
 
 از جانب اینان به سراسر عالم سرایت کرده است
 
خواهرم راه چه کسانی را دنبال می کنی ؟
 
بیائید برای استقبال از تنها معصوم باقیمانده عالم خود را آماده کنیم

/ 0 نظر / 8 بازدید